505-liitto

/505-liitto

Suomen 505 Liitto

Suomen 505 liitto ry on Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton alainen yhdistys, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kansainvälistä 505-purjeveneluokkaa Suomessa, edistää jäsentensä keskinäistä kanssakäymistä ja ystävyyttä sekä yhteyksiä kansainväliseen 505-purjehtijakuntaan. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 http://www.int505.fi

 Finnish 505 Fleet

https://twitter.com/Finnish505Class

webmaster: Antti Salonen, Timo Vennonen venntim(at)gmail.com

505-liiton hallitus

Tuomas Laurila
Puheenjohtaja
Tel: +358 (0) 50 4244 991 Email: laurila.tuomas (at) gmail.com
Timo Vennonen
Sihteeri
Tel: +358 (0) 40 8671 419 Email: venntim (at) gmail.com
Kaj Lindfors
Rahastonhoitaja
Tel: +358 (0) 50 3672 412 Email: kaj.m.lindfors (at) gmail.com  
Rosemarie Hartman
Hallituksen jäsen
Tel: +358 (0) 50 351 6371 Email: rosemarie.rose.hartman (at ) gmail.com
Juha Nurmela
Hallituksen jäsen
Tel. +358 (0) 45 673 505 3 Email: juha.nurmela (at) tmlpalvelut.fi

Jäseneksi liittyminen

Liittymällä Suomen 505-liiton jäseneksi, voit osallistua 505-ranking-sarjaan, saat kilpailla 505-luokan Suomen mestaruudesta ja olet tervetullut osallistumaan kansainvälisiin 505-kilpailuihin. Liiton jäsenenä myös tuet tavoitettamme kehittää 505-luokkaa Suomessa ja purjehtijoiden keskinäistä kanssakäymistä sekä ystävyyttä. Otamme kannatusjäsenetkin avosylin vastaan osaksi yhteisöämme.

Liity Suomen 505-liiton jäseneksi maksamalla jäsenmaksu liiton tilille sekä ilmoittamalla nimesi ja yhteystietosi liiton sihteerille sähköpostitse.

Jäsenmaksu 2022: 30 euroa
Venemaksu 2022: 20 euroa
Viitenumero: 20129
Tilinumero: Nordea FI94 1270 3000 2021 55

Laitathan viestikenttään/sähköpostiin purjenumeron sekä nimesi,
mikäli maksat jonkun toisen puolesta.

Ota meihin yhteyttä!

Suomen 505-liiton säännöt

 Yhdistyksen nimenä on Suomen 505 Liitto r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands 505 Förbund r.f.p ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielenä on suomi ja ruotsi, kuitenkin pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

 Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kansainvälistä 505-purjeveneluokkaa Suomessa, edistää jäsentensä keskinäistä kanssakäymistä ja ystävyyttä sekä yhteyksiä kansainväliseen 505-purjehtijakuntaan.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys – osallistuu keskusjärjestötoimintaan Suomen Purjehtijaliitto – Finlands Seglarförbund r.y:ssä (SPL) ja The International 505 Class Yacht Racing Association (kansainvälinen liitto) – nimisessä kansainvälisessä luokkajärjestössä – pitää luetteloa jäsentensä omistamista 505-veneistä, sekä hoitaa veneiden mittausta ja rekisteröintiä kansainvälisen liiton antamien ohjeiden mukaan – osallistuu purjehduskilpailujen järjestämiseen toimeenpanee keskustelu-, tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia – julkaisee purjehdusta koskevia painotuotteita

 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen SPL:oon kuuluvan purjehdusseuran jäsen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen jäsenanomuksen perusteella.Hallituksella on oikeus erottaa jäsen päteväksi katsomastaan syystä. Erottamisesta on tiedotettava etukäteen asianomaiselle jäsenelle. hänellä on oikeus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa ennen päätöksen tekemistä. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen ilmoitus tästä yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen häntä kuulematta, mikäli hän ei,ole suorittanut hänen maksettavakseen kuuluvia maksuja yhdistykselle 6 kuukauden kuluessa maksuunpanosta.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päatöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tulla valituksi yhdistyksen toimihenkilöksi. Äänioikeudesta, kansainvälisen liiton kokouksissa ja kansainvälistä Iiittoa koskevissa asioissa märätään kansainvälisen liiton säännöissä. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta.

 Vähintään kolmen rekisteröidyn 505-veneen omistajat, jotka ovat yhdistyksen jäseniä, voivat anoa lupaa perustaa rekisteröimätön alaosasto eli laivue. Perustamisanomus, jonka tulee sisältää laivueen toimipaikka, laivueeseen kuuluvien veneiden rekisterinumerot ja omistajien nimet, on tehtävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, joka päättää anomuksen hyväksymisestä.Hallituksen on evättäva laivueen perustaminen, mikäli se aiheuttaisi useamman kuin yhden laivueen muodostumisen samassa pursiseurassa. Hallitus voi hajoittaa laivueen, jos siihen kuuluvien veneiden lukumäärä laskee alle kolmen.Laivue on kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa valitsemaan itsellen laivuekapteeni, jonka toimikausi on lokakuun alusta syyskuun loppuun. Laivueen kokouksesta , jossa laivuekapteeni valitaan, on ilmoitettava kirjallisesti laivueen jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Laivuekapteenin valinnasta on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle välittömästi kokouksen jälkeen.

Laivuekapteeneilla tai heidän valtuutetuilla edustajillaan on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallitukson kokouksissa.

 Yhdistyksen hallitus hoitaa lain ja yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten ohjeiden mukaisesti yhdistyksen asioita. Hallitus huolehtii myös yhteydenpidosta kansainväliseen liittoon. Tässä tarkoituksessa hallitus mm. Tiedottaa kansainvälisistä yleiskokouksista (International General Meeting), valitsee tarvittaessa sijaisen hallituksen puheenjohtajalle edustamaan yhdistystä kansainvälisen liiton hallintokomitean (International Governing Committee) kokouksiin, valitsee arvittaessa yhdistyksen edustajan kansainvälisen liiton sääntökomitean (International Rules Committee) kokouksiin ja toimittaa kansainvälisen lippuäänestyksen kansainvälisen liiton ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hallitus pitää luetteloa rekisteröidyistä veneistä Suomessa sekä järjestää veneiden mittaustoiminnan ja mallikaarien säilytyksen.

 Vuodeksi kerrallaan valittavaan yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja (National President), varapuheenjohtaja, sihteeri (National Secretary) ja rahastonhoitaja sekä korkeintaan 8 muuta jäsentä.Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäisenistä on saapuvilla ja kaikki hallituksen jäsenet ovat saaneet tiedon kokouksesta. Äänestyksissä kullakin hallituksen jäsonellä on yksi ääni. äänten mennessä tasan ratkaiseePuheenjohtajan ääni.

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

10§ Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

11§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on lokakuun alusta syyskuun loppuun. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille heidän jäsenluetteloon merkittäväksi ilmoittamillaan osoitteilla lähetetyllä kokouskutsulla.

12§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään Mestaruuskilpailujen yhteydessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun yhdistys niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

13§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus,

3. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

4. Päätetään jäsenmaksun ja 505-veneen omistajilta perittävän venemaksun suuruudesta,

5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta toiminta- ja tilivuotta varten,

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet,

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan toiminta- ja tilivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,

8. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon yhdistyslain 14§:n määräykset.

14§ Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enommistöllä paitsi milloin on kysymys sääntöjen 15 ja 16§:ssä mainituista asioista.

15§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

16§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettäva yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

Käsitelty ja hyväksytty Suomen 505 Liitto r.y:n kevätkokouksessa 9.4.1983.